ROGER GUAUS


El telecos


L’any 1987, quan jo tenia quinze anys, els meus pares van decidir que jo seria enginyer de telecomunicació. Em van fer creure que ho decidia jo, però ho van decidir ells.

Els meus neguits creatius, que jo canalitzava a través de la poesia, la música o la fotografia, van quedar relegats a la categoria de possibles hobbies i mai es van considerar com un modus vivendi seriós. Al contrari, els meus pares em van convèncer que estudiar carreres “de lletres” era la cosa més inútil del món, i fins i tot es complaïen quan jo reia d’alguns amics meus que les havien escollit.

Telecos era una carrera útil, “amb sortida” i que prometia un futur segur. No s’equivocaven. Treballo a TV3, la televisió pública catalana, des de l’any 1994. La feina que faig m’agrada i les condicions de treball i retributives són envejables en els temps que corren.

Ma mare ho va dir de manera clara quan la vaig entrevistar sobre la possibilitat que jo em dediqués a la fotografia professionalment:

“Potser la fotografia t’omple més que el teu treball habitual, però has de pensar que has de viure, menjar, divertir-te, pagar una hipoteca i, sobretot, tenir diners per poder seguir gaudint del teu preciós hobby.”
(El creient, 2011)

Cada dia em llevo a tres quarts de sis del matí i agafo el tren per anar a treballar. Per arribar a la feina, en baixar del tren, he de caminar encara un quart d’hora per un polígon industrial. En aquest camí, a vegades faig fotos.
(The telecom) In 1987, when I was fifteen, my parents decided that I would be a telecommunications engineer. I was led to believe that I decided it, but they did.

My creative needs, which I channeled through poetry, music or photography, were relegated to the category of potential hobbies and were never considered a serious modus vivendi. On the contrary, my parents persuaded me that studying degrees like “Literaute and Arts” was the most useless thing in the world, and they were even pleased when I laughed at some of my friends who had chosen them.

Telecom was a useful degree "with job opportunities" that promised a secure future. They were not mistaken. I work in TV3, the Catalan public broadcasting company, since 1994. I enjoy the work that I do and the labour and remunerative conditions are enviable in this tougher times.

My mother said it plainly when I interviewed her about the possibility of me taking photography professionally:

Perhaps photography fills you more than your usual work, but you need to consider that you need to live, eat, have fun, pay a mortgage and, above all, have money if you want to keep enjoying your precious hobby.
(El creient, The believer, 2011)

Every day I get up at quarter to six in the morning and take the train to work. To get there, getting off the train, I still have to walk fifteen minutes through an industrial area. Sometimes, along the way, I take pictures.Totes les composicions 50x60 cm. Plànols impresos en injecció de tinta sobre paper de 300 gr/m2 i fotografies sobre paper baritat.

︎