ROGER GUAUS


Jo em dic


El nombre de combinacions de cognoms possibles que m’haurien pogut donar els meus pares a partir del seu primer cognom és de dues combinacions: Roger Guaus Térmens i Roger Térmens Guaus.

El nombre de combinacions de cognoms possibles que em podrien haver donat els meus pares tenint en compte les combinacions possibles que els meus avis els haurien pogut donar és de vuit combinacions: Roger Guaus Térmens, Roger Térmens Guaus, Roger Guaus Pàmies, Roger Pàmies Guaus, Roger Térmens Llatse, Roger Llatse Térmens, Roger Llatse Pàmies, i Roger Pàmies Llatse.

El nombre de combinacions de cognoms possibles que em podrien haver donat els meus pares tenint en compte les combinacions possibles que els meus avis els haurien pogut donar i les combinacions possibles que els meus besavis haurien pogut donar als meus avis és de trenta-dues combinacions.

En termes generals, podem dir que s’acompleix la següent regla:

Cp = 22n-1

on Cp és el nombre de combinacions possibles de cognoms i n és el nombre de generacions avantpassades a tenir en compte.

Així, per n = 1, tenint en compte les possibilitats d’elecció de l’ordre dels cognoms per part dels pares, obtenim Cp = 2. De la mateixa manera, per n = 2, tenint en compte les possibilitats d’elecció dels pares i els avis, obtenim Cp = 8. I per n = 3, tenint en compte les possibilitats d’elecció dels pares, els avis i els besavis, obtenim Cp = 32. I si fem n = 4, tenint en compte les possibilitats dels pares, avis, besavis i rebesavis, obtenim Cp = 128. La progressió és geomètrica i té els següents valors: 2, 8, 32, 128, 512, 2.048, 8.192, 32.768, 131.072 ...

Aquesta progressió és vàlida si se suposa que tots els fills o filles han rebut els cognoms de pare i mare o de mare i pare, sempre de manera biparental. En canvi, la progressió no és vàlida quan trobem fills o filles que han rebut els cognoms de manera monoparental, ni tampoc quan trobem fills o filles que han nascut en famílies multiparentals.

Sigui com sigui, jo no he arribat a trobar tots els primers cognoms dels pares i mares dels meus rebesavis, n = 5, de manera que el nombre de combinacions de cognoms coneguts no arriba a Cp = 512. Concretament, si tinc en compte els tretze cognoms recuperats per part de la meva mare, i els disset cognoms recuperats per part del meu pare, i assumint que he de rebre un cognom de cada branca, trobo que, en el meu cas, el nombre de combinacions de cognoms coneguts és de 442.

Així doncs, una altra manera de calcular les combinacions possibles de cognoms a partir dels cognoms coneguts és la següent:

Cc = 2 x Cpare x Cmare

on Cc és el nombre de combinacions conegudes, Cpare és el nombre de cognoms coneguts per part de pare, Cmare és el nombre de cognoms coneguts per part de mare, i el factor 2 reflecteix la possible inversió entre els dos cognoms.
(My name is) The number of possible last name combinations that my parents could have given me from their first last name is two combinations: Roger Guaus Térmens and Roger Térmens Guaus.

The number of possible last name combinations that my parents could have given me considering the possible combinations that my grandparents could have given them are eight combinations: Roger Guaus Térmens, Roger Térmens Guaus, Roger Guaus Pàmies, Roger Pàmies Guaus, Roger Térmens Llatse, Roger Llatse Térmens, Roger Llatse Pàmies, and Roger Pàmies Llatse.

The number of possible last name combinations that my parents could have given me given the possible combinations that my grandparents could have given them and the possible combinations that my great-grandparents could have given my grandparents is thirty-two combinations.

Generally speaking, we can say that the following rule is true:

Cp = 22n-1

where Cp is the number of possible combinations of surnames and n is the number of ancestor generations to take into account.

Thus, for n = 1, taking into account the possibilities of choosing the order of the surnames by the parents, we obtain Cp = 2. Similarly, for n = 2, taking into account the possibilities of choosing the surnames parents and grandparents, we obtain Cp = 8. And for n = 3, taking into account the possibilities of choice of parents, grandparents and great-grandparents, we obtain Cp = 32. And if we do n = 4, taking into account the possibilities From parents, grandparents, great-grandparents and great-grandparents, we obtain Cp = 128. The progression is geometric and has the following values: 2, 8, 32, 128, 512, 2.048, 8.192, 32.768, 131.072 ...

This progression is valid if it is assumed that all the children have received the surnames of the father and mother or of the mother and father, always on a biparental basis. The progression, on the other hand, is not valid when we find sons or daughters who have received surnames from a single parent, neither when we find sons or daughters born in multiparent families.

Anyway, I did not get to find all the first surnames of the parents of my great-grandfathers, n = 5, so the number of known last name combinations does not reach Cp = 512. Specifically, if I take into account the thirteen last names recovered by my mother, and the seventeen last names recovered by my father, and assuming that I must receive a last name from each branch, I find that, in my case, the number of known last name combinations is 442.

So another way to calculate possible combinations of surnames from known surnames is as follows:

Cc = 2 x Cfather x Cmother

where Cc is the number of known combinations, Cfather is the number of known surnames by father, Cmother is the number of known surnames by mother, and factor 2 reflects the possible inversion between the two last names.Jo em dic

Roger Tost Saura
Roger Santamaría Salvat
Roger Turdius Santamaría
Roger Pàmies de Mur
Roger Guasch Santamaría
Roger Santamaría Rosell
Roger Pau Domingo
Roger Salvat Bruguera
Roger Llatse Tost
Roger Òdena de Mur
Roger Domingo Pau
Roger Sastre Recasens
Roger Sadurní Feliz
Roger de Mur Guasch
Roger Saura Rosell
Roger Cosialls Rosell
Roger Targa Turdius
Roger Santamaría Recasens
Roger Sesé Guasch
Roger Tost Cera
Roger Sastre Sadurní
Roger Tost Sesé
Roger Alari Vidaller
Roger Sastre Alari
Roger Alari Sesé
Roger Cera Tost
Roger Sadurní Pau
Roger Recasens Feliz
Roger Tost Sastre
Roger de Mur Tost
Roger Vidaller Miserachs
Roger Pàmies Santamaría
Roger Pàmies Pau
Roger Guasch Cosialls
Roger de Mur Pàmies
Roger Guaus Sadurní
Roger Rivera Domingo
Roger Tost Vidaller
Roger Cosialls Alari
Roger Alari Feliz
Roger Òdena Llatse
Roger Llatse Sadurní
Roger Tost Llatse
Roger Térmens Pau
Roger Guaus Salvat
Roger Sadurní Bruguera
Roger Sastre Tost
Roger Vidaller Rosell
Roger Cera Alari
Roger Tost Guaus
Roger Sesé Recasens
Roger Sesé Miserachs
Roger Guaus Òdena
Roger Bruguera Rosell
Roger Sesé Rosell
Roger Pàmies Targa
Roger Sahún Recasens
Roger Guaus Domingo
Roger Santamaría Tost
Roger Turdius Vidaller
Roger Turdius Sahún
Roger Cera Pàmies
Roger Pàmies Cosialls
Roger Llatse Domingo
Roger Berenguer Recasens
Roger Alari Sahún
Roger Pau Alari
Roger Térmens Bruguera
Roger Turdius Cera
Roger Térmens Sastre
Roger Pàmies Cera
Roger Guaus Pàmies
Roger Vidaller Recasens
Roger Térmens Sesé
Roger Rivera Térmens
Roger Sahún Sadurní
Roger Salvat Vidaller
Roger Sadurní Vidaller
Roger Miserachs Guaus
Roger Alari Bruguera
Roger Rivera Rosell
Roger Vidaller Domingo
Roger Pau Miserachs
Roger Turdius Pau
Roger Sesé Turdius
Roger Berenguer Alari
Roger Òdena Sahún
Roger Pau Rosell
Roger Rivera Guasch
Roger de Mur Sadurní
Roger Cera Recasens
Roger Turdius Feliz
Roger Turdius Sesé
Roger Rivera Òdena
Roger Rivera Salvat
Roger Cera Guasch
Roger Berenguer Òdena
Roger Santamaría Domingo
Roger Sadurní Sastre
Roger Sesé Domingo
Roger Alari Santamaría
Roger Llatse Òdena
Roger Tost Bruguera
Roger Santamaría Miserachs
Roger Domingo Santamaría
Roger Rosell Targa
Roger Cera Térmens
Roger Rosell Cosialls
Roger Térmens Rivera
Roger Pàmies Sahún
Roger de Mur Turdius
Roger Feliz Sadurní
Roger Òdena Cosialls
Roger Saura Turdius
Roger Rosell de Mur
Roger Sastre Térmens
Roger Llatse Pàmies
Roger Saura Tost
Roger Cosialls Guasch
Roger Guasch Bruguera
Roger Tost Cosialls
Roger Sahún Tost
Roger Pàmies Llatse
Roger Pàmies Rivera
Roger Sadurní Targa
Roger Llatse Recasens
Roger Recasens Pau
Roger Òdena Sastre
Roger Guasch Berenguer
Roger Turdius Cosialls
Roger Tost Sahún
Roger Rosell Cera
Roger Miserachs Santamaría
Roger Tost Rivera
Roger Térmens Targa
Roger Alari Targa
Roger Guaus Tost
Roger Sadurní Sesé
Roger Cera Òdena
Roger Domingo Sastre
Roger Sadurní Rivera
Roger Salvat Targa
Roger Òdena Sesé
Roger Cera Sadurní
Roger Rosell Saura
Roger Vidaller Turdius
Roger Recasens Santamaría
Roger Domingo Sesé
Roger Rosell Santamaría
Roger Miserachs Targa
Roger Domingo Guaus
Roger Vidaller Pàmies
Roger Rosell Feliz
Roger Tost Pau
Roger Sastre Salvat
Roger Miserachs Vidaller
Roger Òdena Cera
Roger Miserachs Cosialls
Roger Alari Berenguer
Roger Guasch Llatse
Roger Miserachs Pau
Roger Berenguer Pàmies
Roger Miserachs Feliz
Roger Sadurní Llatse
Roger Feliz Miserachs
Roger Recasens Cosialls
Roger Guasch de Mur
Roger Vidaller Alari
Roger Sadurní de Mur
Roger Térmens de Mur
Roger Cosialls Miserachs
Roger Feliz Pàmies
Roger Miserachs Saura
Roger Recasens Cera
Roger Cosialls Pàmies
Roger Vidaller Òdena
Roger Domingo Cosialls
Roger Salvat Rivera
Roger de Mur Domingo
Roger Tost Berenguer
Roger Cosialls Térmens
Roger Targa Rosell
Roger Miserachs Rivera
Roger Llatse Térmens
Roger Cosialls Domingo
Roger Sastre Miserachs
Roger Sesé Òdena
Roger Sadurní Cosialls
Roger Bruguera Turdius
Roger Òdena Targa
Roger Bruguera Recasens
Roger Domingo Targa
Roger Recasens Sastre
Roger Feliz Térmens
Roger Bruguera Térmens
Roger Domingo Sahún
Roger Sesé Sadurní
Roger Cosialls Òdena
Roger Sadurní Saura
Roger Térmens Berenguer
Roger Rosell Rivera
Roger Domingo Vidaller
Roger Rivera Sadurní
Roger Térmens Guaus
Roger Miserachs Berenguer
Roger Sahún Òdena
Roger Saura Sadurní
Roger Targa Sadurní
Roger Tost de Mur
Roger Cera Rosell
Roger Miserachs Cera
Roger Guasch Vidaller
Roger Targa Salvat
Roger Berenguer Miserachs
Roger Saura Salvat
Roger Guasch Feliz
Roger Recasens Sesé
Roger Tost Santamaría
Roger Recasens Guaus
Roger Salvat Cera
Roger Recasens Llatse
Roger Rivera Tost
Roger Saura Miserachs
Roger Bruguera Domingo
Roger Guaus Miserachs
Roger Berenguer Turdius
Roger Berenguer Rosell
Roger Tost Feliz
Roger de Mur Recasens
Roger Bruguera Òdena
Roger Recasens Bruguera
Roger Cera Turdius
Roger Alari Cera
Roger Targa Miserachs
Roger Guasch Pau
Roger Domingo Feliz
Roger Targa Recasens
Roger Sadurní Cera
Roger Recasens Berenguer
Roger Òdena Rivera
Roger Alari Guaus
Roger Rosell Vidaller
Roger Miserachs Bruguera
Roger Pàmies Bruguera
Roger Sesé Salvat
Roger Pau Térmens
Roger Saura Pàmies
Roger Guasch Saura
Roger Berenguer Sadurní
Roger Cosialls Tost
Roger Guasch Sastre
Roger Rosell Sesé
Roger Llatse Alari
Roger Guasch Sesé
Roger Sastre Rosell
Roger Saura Domingo
Roger Berenguer Salvat
Roger Salvat Sahún
Roger Domingo Rivera
Roger Pau Sadurní
Roger Pàmies Vidaller
Roger Òdena Vidaller
Roger Feliz Rosell
Roger Rivera Miserachs
Roger Guaus Guasch
Roger Salvat Saura
Roger Pàmies Feliz
Roger Sahún Guasch
Roger Rivera Pàmies
Roger Miserachs Sahún
Roger Sahún Pàmies
Roger Sesé Tost
Roger Sahún Turdius
Roger Vidaller Tost
Roger Targa Domingo
Roger Sahún Térmens
Roger Sahún Alari
Roger Saura Térmens
Roger Pàmies Saura
Roger Cosialls Salvat
Roger Targa Òdena
Roger Rivera Recasens
Roger Pau Recasens
Roger Saura Guasch
Roger Bruguera Alari
Roger Rosell Sahún
Roger Rosell Pau
Roger Pau Salvat
Roger Bruguera Sadurní
Roger Miserachs de Mur
Roger de Mur Òdena
Roger Miserachs Llatse
Roger Sastre Domingo
Roger Recasens Vidaller
Roger Salvat Llatse
Roger Salvat Guaus
Roger Pàmies Sastre
Roger de Mur Salvat
Roger Recasens Saura
Roger Rosell Sastre
Roger Turdius Rivera
Roger Domingo Berenguer
Roger Domingo Cera
Roger Targa Guasch
Roger Turdius Llatse
Roger Salvat Feliz
Roger Pàmies Berenguer
Roger Feliz Recasens
Roger Cosialls Sadurní
Roger Vidaller Térmens
Roger Guaus Recasens
Roger Òdena Bruguera
Roger Miserachs Sesé
Roger Llatse Rosell
Roger Òdena Berenguer
Roger Térmens Cosialls
Roger Rosell Berenguer
Roger Sastre Turdius
Roger Miserachs Sastre
Roger Llatse Salvat
Roger Recasens Sahún
Roger Sastre Òdena
Roger Alari Rivera
Roger Feliz Tost
Roger Térmens Cera
Roger Guaus Rosell
Roger Sadurní Santamaría
Roger Salvat Sastre
Roger Turdius de Mur
Roger Tost Targa
Roger Òdena Feliz
Roger Salvat Cosialls
Roger Guasch Rivera
Roger Salvat de Mur
Roger Domingo Llatse
Roger Guaus Alari
Roger Alari de Mur
Roger Feliz Òdena
Roger Recasens Rivera
Roger Rivera Alari
Roger Sadurní Guaus
Roger Sahún Miserachs
Roger Llatse Guasch
Roger Saura Òdena
Roger Térmens Santamaría
Roger Pau Tost
Roger Térmens Feliz
Roger Turdius Sastre
Roger Òdena Saura
Roger Òdena Santamaría
Roger Recasens de Mur
Roger Saura Recasens
Roger Berenguer Térmens
Roger Bruguera Salvat
Roger Vidaller Guasch
Roger Berenguer Domingo
Roger Sesé Alari
Roger Sesé Pàmies
Roger Cosialls Recasens
Roger Alari Llatse
Roger Saura Alari
Roger Alari Cosialls
Roger Bruguera Tost
Roger Térmens Llatse
Roger Cera Domingo
Roger Rosell Llatse
Roger Feliz Guasch
Roger Cera Salvat
Roger Guaus Turdius
Roger de Mur Miserachs
Roger Santamaría Sadurní
Roger Santamaría Turdius
Roger Sadurní Sahún
Roger Térmens Saura
Roger Pau Òdena
Roger Sahún Salvat
Roger Guaus Térmens
Roger Pàmies Sesé
Roger Targa Tost
Roger Feliz Salvat
Roger Berenguer Guasch
Roger Pàmies Guaus
Roger Salvat Santamaría
Roger Vidaller Sadurní
Roger Turdius Bruguera
Roger Guasch Targa
Roger Guasch Cera
Roger Rosell Guaus
Roger Alari Pau
Roger Bruguera Pàmies
Roger Feliz Turdius
Roger Targa Alari
Roger Òdena Guaus
Roger Recasens Targa
Roger Sesé Térmens
Roger Sahún Rosell
Roger Pau Turdius
Roger de Mur Rosell
Roger Alari Saura
Roger Domingo Saura
Roger Turdius Saura
Roger Salvat Berenguer
Roger Santamaría Térmens
Roger Feliz Alari
Roger Sastre Guasch
Roger Alari Sastre
Roger Bruguera Miserachs
Roger Òdena Pau
Roger de Mur Térmens
Roger Llatse Turdius
Roger Guasch Sahún
Roger Vidaller Salvat
Roger Berenguer Tost
Roger Salvat Pau
Roger Bruguera Guasch
Roger Santamaría Guasch
Roger Térmens Sahún
Roger Feliz Domingo
Roger Targa Pàmies
Roger Domingo Bruguera
Roger Cera Miserachs
Roger Llatse Miserachs
Roger Turdius Targa
Roger Targa Térmens
Roger Turdius Berenguer
Roger Pau Guasch
Roger Sadurní Berenguer
Roger Sahún Domingo
Roger Pau Pàmies
Roger Guasch Guaus
Roger de Mur Alari
Roger Rivera Turdius
Roger Térmens Vidaller
Roger Turdius Guaus
Roger Sastre Pàmies
Roger Santamaría Òdena
Roger Cosialls Turdius
Roger Rosell Bruguera
Roger Domingo de Mur
Roger Santamaría Pàmies
Roger Salvat Sesé
Roger Santamaría Alari
i molts altres fins al principi dels cognoms

Jo em dic

de Roger Guaus

Llibre publicat per Ca l’Isidret l’any 2020
628 pàgines
13 x 21,5 cm
impressió digital
diseny de Roger Guaus
imprès a Barcelona
ISBN 978-84-121090-3-0
+infoAgraïments per la recerca a Toni Balaguer Guaus, Sita Cabezas Guaus, Joan Capilla Llatse, Fina Pàmies Palmada, Montse Pàmies Palmada, Jaume Térmens Pàmies, Maria Dolors Térmens Pàmies, Pilar Tomás Guaus. Agraïments pel suport i l’ajuda a Adela Capdevila, Aleix Plademunt, Juan Diego Valera. Agraïments també a Josep Garcia, Pierre Hourquet, Noelia Pérez. Dedico aquest llibre a la meva filla.

︎