Jo em dic


El nombre de combinacions de cognoms possibles que m’haurien pogut donar els meus pares a partir del seu primer cognom és de dues combinacions: Roger Guaus Térmens i Roger Térmens Guaus.

El nombre de combinacions de cognoms possibles que em podrien haver donat els meus pares tenint en compte les combinacions possibles que els meus avis els haurien pogut donar és de vuit combinacions: Roger Guaus Térmens, Roger Térmens Guaus, Roger Guaus Pàmies, Roger Pàmies Guaus, Roger Térmens Llatse, Roger Llatse Térmens, Roger Llatse Pàmies, i Roger Pàmies Llatse.

El nombre de combinacions de cognoms possibles que em podrien haver donat els meus pares tenint en compte les combinacions possibles que els meus avis els haurien pogut donar i les combinacions possibles que els meus besavis haurien pogut donar als meus avis és de trenta-dues combinacions.

En termes generals, podem dir que s’acompleix la següent regla:

Cp = 22n-1

on Cp és el nombre de combinacions possibles de cognoms i n és el nombre de generacions avantpassades a tenir en compte.

Així, per n = 1, tenint en compte les possibilitats d’elecció de l’ordre dels cognoms per part dels pares, obtenim Cp = 2. De la mateixa manera, per n = 2, tenint en compte les possibilitats d’elecció dels pares i els avis, obtenim Cp = 8. I per n = 3, tenint en compte les possibilitats d’elecció dels pares, els avis i els besavis, obtenim Cp = 32. I si fem n = 4, tenint en compte les possibilitats dels pares, avis, besavis i rebesavis, obtenim Cp = 128. La progressió és geomètrica i té els següents valors: 2, 8, 32, 128, 512, 2.048, 8.192, 32.768, 131.072 ...

Aquesta progressió és vàlida si se suposa que tots els fills o filles han rebut els cognoms de pare i mare o de mare i pare, sempre de manera biparental. En canvi, la progressió no és vàlida quan trobem fills o filles que han rebut els cognoms de manera monoparental, ni tampoc quan trobem fills o filles que han nascut en famílies multiparentals.

Sigui com sigui, jo no he arribat a trobar tots els primers cognoms dels pares i mares dels meus rebesavis, n = 5, de manera que el nombre de combinacions de cognoms coneguts no arriba a Cp = 512. Concretament, si tinc en compte els tretze cognoms recuperats per part de la meva mare, i els dotze cognoms recuperats per part del meu pare, i assumint que he de rebre un cognom de cada branca, trobo que, en el meu cas, el nombre de combinacions de cognoms coneguts és de 312.

Així doncs, una altra manera de calcular les combinacions possibles de cognoms a partir dels cognoms coneguts és la següent:

Cc = 2 x Cpare x Cmare

on Cc és el nombre de combinacions conegudes, Cpare és el nombre de cognoms coneguts per part de pare, Cmare és el nombre de cognoms coneguts per part de mare, i el factor 2 reflecteix la possible inversió entre els dos cognoms.
(My name is) The number of possible last name combinations that my parents could have given me from their first last name is two combinations: Roger Guaus Térmens and Roger Térmens Guaus.

The number of possible last name combinations that my parents could have given me considering the possible combinations that my grandparents could have given them are eight combinations: Roger Guaus Térmens, Roger Térmens Guaus, Roger Guaus Pàmies, Roger Pàmies Guaus, Roger Térmens Llatse, Roger Llatse Térmens, Roger Llatse Pàmies, and Roger Pàmies Llatse.

The number of possible last name combinations that my parents could have given me given the possible combinations that my grandparents could have given them and the possible combinations that my great-grandparents could have given my grandparents is thirty-two combinations.

Generally speaking, we can say that the following rule is true:

Cp = 22n-1

where Cp is the number of possible combinations of surnames and n is the number of ancestor generations to take into account.

Thus, for n = 1, taking into account the possibilities of choosing the order of the surnames by the parents, we obtain Cp = 2. Similarly, for n = 2, taking into account the possibilities of choosing the surnames parents and grandparents, we obtain Cp = 8. And for n = 3, taking into account the possibilities of choice of parents, grandparents and great-grandparents, we obtain Cp = 32. And if we do n = 4, taking into account the possibilities From parents, grandparents, great-grandparents and great-grandparents, we obtain Cp = 128. The progression is geometric and has the following values: 2, 8, 32, 128, 512, 2.048, 8.192, 32.768, 131.072 ...

This progression is valid if it is assumed that all the children have received the surnames of the father and mother or of the mother and father, always on a biparental basis. The progression, on the other hand, is not valid when we find sons or daughters who have received surnames from a single parent, neither when we find sons or daughters born in multiparent families.

Anyway, I did not get to find all the first surnames of the parents of my great-grandfathers, n = 5, so the number of known last name combinations does not reach Cp = 512. Specifically, if I take into account the thirteen last names recovered by my mother, and the twelve last names recovered by my father, and assuming that I must receive a last name from each branch, I find that, in my case, the number of known last name combinations is 312.

So another way to calculate possible combinations of surnames from known surnames is as follows:

Cc = 2 x Cfather x Cmother

where Cc is the number of known combinations, Cfather is the number of known surnames by father, Cmother is the number of known surnames by mother, and factor 2 reflects the possible inversion between the two last names.Jo em dic

Roger Òdena Llatse
Roger Térmens Cosialls
Roger Recasens Feliz
Roger Domingo Llatse
Roger Salvat Feliz
Roger Turdius Bruguera
Roger Bruguera Miserachs
Roger Bruguera Òdena
Roger Pàmies Sastre
Roger Sadurní Sahún
Roger Llatse Òdena
Roger Cera Guasch
Roger Miserachs Cosialls
Roger Sastre Domingo
Roger Turdius Llatse
Roger Sastre Miserachs
Roger Cosialls Pàmies
Roger Guasch Sahún
Roger Miserachs Bruguera
Roger Turdius Saura
Roger Sahún Miserachs
Roger Turdius Sastre
Roger Sadurní Bruguera
Roger Saura Sadurní
Roger de Purroy Recasens
Roger Térmens Sastre
Roger Cera Sadurní
Roger Pàmies Cosialls
Roger Rosell Guaus
Roger Feliz Sadurní
Roger Alari Cera
Roger Rivera Domingo
Roger Llatse Térmens
Roger Feliz Térmens
Roger Cera Domingo
Roger Alari Guaus
Roger Salvat Cera
Roger Alari Sahún
Roger Saura Tost
Roger Domingo Sahún
Roger Pàmies Guaus
Roger Bruguera Rosell
Roger Domingo Sesé
Roger Salvat Saura
Roger Rivera Pàmies
Roger Sadurní Cera
Roger Bruguera Salvat
Roger Rivera Miserachs
Roger Turdius Feliz
Roger Guasch Cera
Roger Rosell Cera
Roger Domingo de Purroy
Roger Feliz Pàmies
Roger Sahún Alari
Roger Feliz Òdena
Roger Feliz Tost
Roger Sesé Alari
Roger Tost Saura
Roger Alari Saura
Roger Rivera Recasens
Roger Cera Pàmies
Roger Térmens Llatse
Roger Térmens Rivera
Roger Guasch Sesé
Roger Tost Sesé
Roger Llatse Alari
Roger Cera Òdena
Roger Bruguera Térmens
Roger Rivera Térmens
Roger Guasch Cosialls
Roger Guasch Guaus
Roger Domingo Cera
Roger Sesé Guasch
Roger Òdena Sahún
Roger Rivera Rosell
Roger Guasch Tost
Roger Sadurní Saura
Roger Cera Alari
Roger Recasens Cera
Roger Rosell Sastre
Roger Térmens Feliz
Roger Llatse Tost
Roger Sadurní Sesé
Roger Térmens Guaus
Roger Térmens Sahún
Roger Rosell Sahún
Roger Llatse Turdius
Roger Sahún Salvat
Roger Domingo Sastre
Roger Guaus Turdius
Roger Rivera Òdena
Roger Guaus Guasch
Roger Feliz Miserachs
Roger Miserachs Llatse
Roger Pàmies Bruguera
Roger Pàmies Llatse
Roger Pàmies Sesé
Roger Rosell Bruguera
Roger Salvat de Purroy
Roger Tost Bruguera
Roger Salvat Sahún
Roger Recasens Sesé
Roger Domingo Bruguera
Roger Miserachs Guaus
Roger Salvat Sastre
Roger Miserachs Féliz
Roger Tost Cera
Roger Alari Féliz
Roger Saura Térmens
Roger Miserachs Sesé
Roger Térmens Cera
Roger Sastre Tost
Roger Tost de Purroy
Roger Turdius Cosialls
Roger Òdena Sastre
Roger Cosialls Turdius
Roger Cosialls Miserachs
Roger Sastre Rosell
Roger Sahún Sadurní
Roger Llatse Pàmies
Roger Domingo Rivera
Roger Òdena Cera
Roger Salvat Llatse
Roger Turdius de Purroy
Roger Guasch Bruguera
Roger Sadurní Sastre
Roger Cosialls Alari
Roger de Purroy Òdena
Roger Saura Recasens
Roger Sesé Salvat
Roger Bruguera Tost
Roger Pàmies Saura
Roger Guaus Alari
Roger Rosell Sesé
Roger Sastre Salvat
Roger Guasch Saura
Roger Pàmies Sahún
Roger Sastre Recasens
Roger Bruguera Pàmies
Roger Bruguera Turdius
Roger Òdena Saura
Roger Bruguera Alari
Roger Recasens Bruguera
Roger Saura Miserachs
Roger Cosialls Recasens
Roger Sadurní Cosialls
Roger Saura Guasch
Roger Domingo Guaus
Roger Cosialls Òdena
Roger Cosialls Sadurní
Roger Sastre Guasch
Roger Saura Pàmies
Roger Sastre Pàmies
Roger Guaus Miserachs
Roger de Purroy Salvat
Roger Alari de Purroy
Roger Salvat Cosialls
Roger Tost Rivera
Roger Recasens de Purroy
Roger Recasens Saura
Roger Cera Térmens
Roger Saura Òdena
Roger Turdius Sahún
Roger Òdena Guaus
Roger Térmens Saura
Roger Rivera Alari
Roger Tost Guaus
Roger Miserachs Sastre
Roger Llatse Domingo
Roger Rosell de Purroy
Roger Recasens Sahún
Roger Sastre Sadurní
Roger Feliz Recasens
Roger Salvat Bruguera
Roger Salvat Rivera
Roger Llatse Recasens
Roger de Purroy Guasch
Roger Llatse Rosell
Roger Salvat Guaus
Roger Llatse Sadurní
Roger de Purroy Domingo
Roger Feliz Salvat
Roger Sahún Rosell
Roger Òdena Cosialls
Roger de Purroy Tost
Roger Recasens Cosialls
Roger Tost Llatse
Roger Tost Feliz
Roger Guaus Recasens
Roger Òdena Rivera
Roger Miserachs Sahún
Roger Guasch Feliz
Roger Pàmies Cera
Roger Sahún Domingo
Roger Recasens Rivera
Roger de Purroy Pàmies
Roger Sastre Térmens
Roger Rivera Salvat
Roger Cosialls Domingo
Roger Turdius Sesé
Roger Rivera Turdius
Roger Miserachs Saura
Roger Cosialls Tost
Roger Sadurní Feliz
Roger Turdius Cera
Roger Saura Rosell
Roger Domingo Saura
Roger Sahún Guasch
Roger Feliz Guasch
Roger Domingo Feliz
Roger Cosialls Salvat
Roger Rivera Guasch
Roger Sahún Térmens
Roger Cosialls Rosell
Roger Tost Sastre
Roger Sahún Turdius
Roger Sastre Turdius
Roger Òdena Sesé
Roger Sesé Domingo
Roger Òdena Bruguera
Roger Recasens Sastre
Roger Sadurní Llatse
Roger Cera Turdius
Roger Guaus Rosell
Roger Bruguera Sadurní
Roger Miserachs Rivera
Roger Sesé Pàmies
Roger Rosell Llatse
Roger Sadurní Guaus
Roger Bruguera Recasens
Roger Sadurní de Purroy
Roger Alari Bruguera
Roger Saura Domingo
Roger Rosell Rivera
Roger Guaus Sadurní
Roger Sesé Miserachs
Roger de Purroy Térmens
Roger Bruguera Domingo
Roger Pàmies Feliz
Roger Rivera Sadurní
Roger Saura Alari
Roger Sesé Térmens
Roger Feliz Turdius
Roger Domingo Cosialls
Roger Sahún Tost
Roger Bruguera Guasch
Roger Sadurní Rivera
Roger Guasch Llatse
Roger Alari Sesé
Roger Recasens Llatse
Roger Cera Miserachs
Roger Cera Rosell
Roger Sesé Turdius
Roger Llatse Miserachs
Roger Alari Cosialls
Roger Sahún Recasens
Roger Térmens de Purroy
Roger Feliz Domingo
Roger Tost Sahún
Roger Miserachs Cera
Roger Alari Sastre
Roger Rosell Feliz
Roger Guaus Salvat
Roger Cera Salvat
Roger Sastre Òdena
Roger Saura Turdius
Roger Òdena Feliz
Roger Guaus Domingo
Roger Llatse Guasch
Roger Guasch Rivera
Roger Turdius Guaus
Roger Pàmies de Purroy
Roger Llatse Salvat
Roger Sesé Òdena
Roger Sesé Rosell
Roger Feliz Rosell
Roger Saura Salvat
Roger Pàmies Rivera
Roger Cera Recasens
Roger Cosialls Guasch
Roger Sastre Alari
Roger de Purroy Turdius
Roger Cera Tost
Roger Sahún Pàmies
Roger Térmens Sesé
Roger Recasens Guaus
Roger Òdena de Purroy
Roger Sesé Recasens
Roger de Purroy Alari
Roger Guasch Sastre
Roger Cosialls Térmens
Roger Guaus Òdena
Roger de Purroy Rosell
Roger Guaus Pàmies
Roger Miserachs de Purroy
Roger Alari Rivera
Roger Sahún Òdena
Roger Térmens Bruguera
Roger Tost Cosialls
i molts altres fins al principi dels cognomsJo em dic

de Roger Guaus

Llibre publicat per Ca l’Isidret l’any 2020
628 pàgines
13 x 21,5 cm
impressió digital
diseny de Roger Guaus
imprès a Barcelona
ISBN 978-84-121090-3-0
+infoAgraïments per la recerca a Toni Balaguer Guaus, Sita Cabezas Guaus, Joan Capilla Llatse, Fina Pàmies Palmada, Montse Pàmies Palmada, Jaume Térmens Pàmies, Maria Dolors Térmens Pàmies, Pilar Tomás Guaus. Agraïments pel suport i l’ajuda a Adela Capdevila, Aleix Plademunt, Juan Diego Valera. Agraïments també a Josep Garcia, Pierre Hourquet, Noelia Pérez. Dedico aquest llibre a la meva filla.

︎